Zakres usług

Sprawy cywilne

Prawo rodzinne
 • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie,
 • separacja,
 • podział majątku,
 • alimenty
 • uznanie dziecka,
 • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem,
 • egzekucja kontaktów z dzieckiem,
 • pozbawienie/ ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ubezwłasnowolnianie częściowe i całkowite
 • inne.
Prawo spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku (połączony ze zniesieniem współwłasności / podziałem majątku ),
 • obalenie testamentu,
 • uznanie za zmarłego.
Odszkodowania
 • komunikacyjne,
 • błąd w sztuce lekarskiej,
 • wypadek przy pracy,
 • z umowy (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy),
 • inne.
Prawo nieruchomości i lokalowe
 • sprawy o zasiedzenie,
 • uwłaszczenie,
 • rozgraniczenie
 • ustanowienie służebności gruntowych i osobistych,
 • zniesienie współwłasności,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • najem i dzierżawa,
 • postępowania eksmisyjne,
 • księgi wieczyste
 • inne.

Sprawy karne

 • pomoc na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze),
 • obrona podejrzanych i oskarżonych oraz obwinionych
 • obrona nieletnich w postępowaniu sądowym,
 • zażalenia na postanowienia w przedmiocie umorzenie dochodzenia/ śledztwa
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym
 • pomoc prawna osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym
 • sporządzanie i wnoszenie zażaleń, apelacji, kasacji, prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela prywatnego
 • przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, włamanie, rozbój, oszustwo, paserstwo, przywłaszczenie, inne)
 • przestępstwa komunikacyjne (wypadek drogowy, jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających),
 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (pobicie, bójka, uszczerbek na zdrowiu, nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo, inne),
 • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece,
 • przestępstwa gospodarcze,
 • przestępstwa narkotykowe,
 • wykroczenia
Prawo karne wykonawcze
 • sprawy o odroczenie wykonania kary,
 • przerwa w odbywaniu kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • sprawy o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Sprawy administracyjne

 • postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (reprezentacja na każdym etapie sprawy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze – SKO, wojewódzki sąd administracyjny – WSA i Naczelny Sąd Administracyjny – NSA)
 • redagowanie pism z zakresu postępowań przed organami administracji (odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia administracyjne) oraz sądami
 • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji)
 • wnioski urzędowe 
 • inne.